FAQ AR6200 – Bränslebehandling

  • Vanliga frågor om bränslebehandling med ARCHOIL AR6200

FRÅGA 1 – Varför kallar ni AR6200 bränslebehandling? Hur skiljer det sig från en bränsletillsats?

Det finns många bränsletillsatser på marknaden idag. Dessa är verksamma inom ett område eller avsedda att åtgärda ett
enskilt problemområde.

Exempel skulle kunna innefatta tex. användning av en tillsats för att motverka problem i extrem kyla, eller för att öka smörjning
vid användning av lågsvavliga bränslen, eller ett oktan / cetanförbättrande medel för bränslen med låga oktantal / cetantal,
en biocid för att ta bort bakterier från bränsletankar, antioxidanter, etc.

AR6200 kallas för en bränslebehandling, eftersom det är en avancerad och komplex formulering som är, avsedd för alla områden.
Den är multifunktionell.

Formuleringen innefattar en förbränningskatalysator, ett dispergeringsmedel (tar bort vatten), en polymerisation (flamskyddsmedel),
rostskyddsmedel, en biocid (eliminerar bakterier), ett smörjande medel, och en oktantal / cetantal förbättrare, allt kombinerat i en
enda patenterad formel.

Denna patenterade formel är så effektiv att det krävs en extremt låg inblandning av AR6200 (5 ml behandlar 50 liter).

Resultatet är en mycket kostnadseffektiv bränslebehandling som förbättrar motorns prestanda avsevärt och minskar bränsleekonomi,
underhållskostnader, utsläpp och upprätthåller kvalitén på bränslet under förvaring på obestämd tid.

FRÅGA 2 – Du hävdar att AR6200 förändrar förbränningsprocessen. Hur görs detta och vad är fördelarna?

Med användningen av AR6200, är förbränningsprocessen förändrad på två betydande sätt.

För det första, eftersom produkten är en katalysator, minskas både temperaturen vid vilken förbränning sker (i en dieselmotor, från
650 ° C till 430 ° C) och det gör att hastigheten vid vilken förbränningen sker accelereras, vilket ger en
mer komplett förbränning.

För det andra, de kemiska egenskaperna hos produkten är sådana att den skapar en reduktion i bränsledropparnas storlek
som injiceras in i förbränningskammaren, vilket ökar den tillgängliga ytarean under förbränningsprocessen (tänk på att dela en stock
till tändved).

Det kombinerade resultatet är en mycket mer komplett förbränning som genererar mer effekt, och kräver mindre bränsle för att
producera samma effekt, per liter bränsle som förbrukas. Detta resulterar i minskade utsläpp av kolväten från det oförbrända bränslet,
och mindre sotpartiklar.

Medan resten är som vanligt så blir det ändå en mer komplett och renare förbränning vilket resulterar i en kraftig minskning av
skadliga utsläpp.

Och på grund av dispergeringsmedlet avlägsnas vatten före förbränning, vilket resulterar i mindre producerat syre,
vilket är huvudorsaken till bildandet av föroreningar som CO, NO.

FRÅGA 3 – Hur kommer användningen av AR6200 påverka underhållskostnader och motorns livslängd på min utrustning?

Eftersom uppkomsten av produkten var att förhindra det oundvikliga bildandet av slam (polymerisering) och vatten
(dispergeringsmedel) i bränslelagringssystem, kommer hela bränslesystemet gynnas.

Detta inkluderar bränsletankar, ledningar, pumpar, filter, injektorer, bränsleceller, avgassystem och även avgassidan av turbo kompressor.

Med hjälp av en korrosionsinhibitor och en smörjförbättrare i AR6200, förstärks dessa fördelar ytterligare.

Följaktligen kommer komponenternas livslängd förlängas väsentligt med motsvarande besparingar i både delar och arbete.

Faktum är att vissa kunder ser lägre underhållskostnader som överstiger de redan stora besparingar i bränslekostnader.

Motorn gynnas även av dess fördelar, med ventiler, kolvar, ringar och cylindrar fria från koluppbyggnad (x och SOx).

Som märkbart kommer öka motorns livslängd.

FRÅGA 4 – Hur kan jag vara säker på att användningen av AR6200 Fuel Modification Komplex inte kommer att göra så att min motor
fungerar sämre eller ännu värre, går sönder?

Till skillnad från andra bränsle tillsatser, är AR6200 Fuel Modification Complex specifikt testad för att garantera fullständig
överensstämmelse med alla tillämpliga standarder och föreningars prestationskrav.

Dessa inkluderar American Society of Technology and Materials (ASTM), Motor Manufacturers Association (EMA), och
American Trucking Association (ATA).

Dessutom har produkten utvärderats av, och är registrerad hos Environmental Protection Agency (EPA).

Syftet med dessa organ, som representerar hela spektrumet av aktörer, är att utveckla standarder för att säkerställa att dessa produkter,
som uppfyller kraven, fungerar tillfredsställande i avsedda användningsområden där de säljs.

FRÅGA 5 – Vilka tester gjordes för att fastställa att produkten uppfyller ovanstående refererade föreningars normer och vad blev resultatet?

Det tillämpliga ASTM-testet heter ASTM D975, som utförts på Phoenix Chemical Laboratories, Chicago, och bestämmer inverkan
på ett bränsles prestanda för specifika parametrar inklusive rinn punkt, viskositet och moln punkt.

Produkten uppfyller alla kriterier. De tillämpliga EMA testerna, bedrivs även dom vid Phoenix Chemical Laboratories, inkluderar
ASTM-testet och lägger till ytterligare test för smörjning.

Produkten uppfyllde samtliga kriterier även där. Det tillämpliga ATA testet är SAE 11321, som mäter påverkan på bränsle
ekonomi.

Detta utfördes vid Lubetrak, Sandy, Utah, på en Cummins N14 motor, och resulterade i en 8,2% förbättring.

FRÅGA 6 – Vad innebär en EPA registrering och hur gynnar det mig?

För att en bränsletillsats eller behandling ska registreras av EPA måste den ha passerat tre faser (nivåer) för utvärdering.

Syftet med processen är att se till att kvaliteten på bränslen och tillsatser som används i interna förbränningsmotorer i USA är sådana
att dom minimerar åverkan på miljön.

FRÅGA 7 – Vad består produkten AR6200 av?

AR6200 Fuel Modification Complex är en komplex produkt och ytterst testad, och har en Nobel prisbelönad patenterad formel
(US Patent # 4.585.462, Patent # 4,609.379, och patentansökan # 20030172583)

Den kombinerar det senaste inom metallorganisk katalysator kemi, syntetisk smörjningsteknik och toppmodern bränslestabiliserande
teknik.

Det specifika innehållet och utformningen är patentskyddad och skyddas av de ovannämnda patenten.

FRÅGA 8 – Är produkten klassificerad som farligt gods och har den speciella hanteringskrav?

AR6200 Fuel Modification Complex anses vara en icke-farlig produkt av både US Department of Transportation (DOT) och av
de normer som fastställts av International Air Transport Association (IATA).

Därför kräver produkten ingen specialiserad hantering och accepteras för transport av flygfrakt. EPA har godkänt den kemiska
sammansättning av produkten.

Det bör noteras att till skillnad från andra produkter innehåller AR6200 ingen alkohol.

Produktens MSDS dokumentation finns tillgänglig på begäran.

FRÅGA 9 – Är tillämpningen av AR6200 begränsad till specifika kvalitéer av dieselbränslen?

AR6200 har visat sig effektiv i alla former av bensin, diesel, och propan bränslen.

FRÅGA 10 – Vad händer om jag överdoserar AR6200?

Överdosering kommer inte ge några negativa effekter på motorn eller bränslesystemkomponenter.
EPA har godkänt AR6200 för behandling upp till ett förhållande av 1:4000. Den rekommenderade behandlingen är 1: 10.000
(dvs. 1 liter behandlar 10.000 liter eller 5 ml behandlar 50 liter).

Överdosering kommer inte att resultera i en märkbar förbättring av prestanda fördelar, och kommer naturligtvis, öka kostnaden
för den använda AR6200 produkten och minska (nettosparandet) proportionellt.

Det rekommenderade blandnings förhållandet har visat sig ge både optimal prestanda och producera en mycket bra ekonomi.